Adatkezelési Tájékoztató

Tartalom:

 1. Adatkezelő megnevezése
 2. Adatfeldolgozó
 3. Preambulum
 4. Fogalmak
 5. Az adatkezelés szabályai
 6. A Green Rose Weboldalának használata során megvalósuló adatkezelések
 7. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága
 8. A Felhasználók jogai
 9. Jogorvoslat
 10. sz. melléklet:
 11. Weboldalon történő online vásárlás
 12. Hírlevél küldése
 13. Kapcsolatfelvétel

Jelen adatkezelési tájékoztató („Tájékoztató„) a Green Rose Kft. által üzemeltetett www.hrivitalion.hu weboldalon („Weboldal„) végzett adatkezelési tevékenységekre terjed ki.

1. Adatkezelő megnevezése

Az adatok kezelője Green Rose Kft. („Green Rose” vagy „Adatkezelő„).

Székhelye és postai címe:   1026 Budapest, Riadó u. 2/C

Cégjegyzékszáma:             01-09-386975

Adószáma:                       29319084-2-41

E-mail címe:                     info@vitalion.hu

2. Adatfeldolgozó

A Weboldal üzemeltetéséhez, illetve a Weboldalon végzett egyes adatkezelési tevékenységekhez a Green Rose adatfeldolgozókat vesz igénybe. Az egyes adatkezelési tevékenységekhez igénybe vett adatfeldolgozókat jelen Tájékoztató 1. sz. melléklete tartalmazza.

Továbbá az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a Weboldal felhasználóit („Felhasználó„).

3. Preambulum

3.1. A Green Rose elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt és kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Green Rose megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, amely a személyes adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja.

3.2. A Green Rose jelen Tájékoztatót bármikor aktualizálhatja, amelyről a Weboldalon való közzététellel értesíti a Felhasználókat.

3.3. A Green Rose jelen Tájékoztatóban bemutatja azokat a szempontokat, követelményeket, amelyeket saját magával, mint Adatkezelővel szemben fogalmazott meg és előírt, valamint ismerteti az egyes általa végzett adatkezelési tevékenységekre vonatkozó információkat.

3.4. Adatkezelő jelen Tájékoztató készítése, illetve adatkezelési tevékenységének kialakítása során az alábbi jogszabályi előírásokat vette figyelembe:

 1. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („GDPR„);
 2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);
 3. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk„);
 4. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény – a („”);
 5. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény („ tv.”);
 6. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („”);
 7. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számv. tv.„);
 8. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („”)
 9. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („”).

4. Fogalmak:

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Felhasználó: az az érintett természetes személy, aki a Weboldalon végzett tevékenysége során bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosítottá vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosíthatóvá válik a Green Rose által;

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Különleges adat:

 1. a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallás vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
 2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

Cookie (süti): a felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával;

Direkt marketing (közvetlen üzletszerzési) tevékenység: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló, a Grt. 3. §-ának d) pontja szerinti reklám továbbítása a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek) részére;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

Hozzájárulás: a Felhasználó akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel a Felhasználó nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

IP-cím: valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP / IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé, minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP-címmel, amelyen keresztül beazonosítható;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: adatvédelmi hatóság, amelynek jogállását és feladatait az Infotv. 38. §-a határozza meg („NAIH„).

5. Az adatkezelés szabályai

5.1. A személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. A Green Rose által kezelt személyes adatok magáncélra, illetve jelen Tájékoztatóban foglaltaktól eltérő célra való felhasználása tilos. Az adatkezelésnek mindenkor meg kell felelnie a célhoz kötöttség alapelvének, ez alapján a Green Rose csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt személyes adatokat és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.

5.2. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

5.3. A Green Rose a személyes adat felvétele előtt minden esetben közli a Felhasználóval az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját, az érintett adatok körét, és az adattárolás időtartamát.

5.4. A Green Rose szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Green Rose megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni. A Green Rose biztosítja, hogy a személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek titoktartási nyilatkozatot tegyenek.

5.5. A Green Rose megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre vonatkozó adatvédelmi kötelezettségek az adatfeldolgozóval kötött megbízási szerződésben érvényesítendők.

5.6. Személyes adat harmadik országba akkor továbbítható, ha ahhoz a Felhasználó előzetesen, kifejezetten hozzájárult, valamint ha a GDPR-ban és az egyéb irányadó jogszabályokban foglalt feltételek teljesülnek és a harmadik országban a személyes adatok megfelelő szintű védelme biztosított az átadott adatok kezelése, és feldolgozása során.

5.7. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

5.8. A Green Rose mindenkori ügyvezetője a Green Rose webáruház sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelemmel összefüggésben a Green Rose belső szervezetét, valamint az azzal összefüggő tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és kijelöli az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

5.9. A Green Rose munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.

5.10. A Green Rose a Felhasználó által megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelősségéért kizárólag a Felhasználó felel.

5.11. A Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történő belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a megrendelő nem saját személyes adatait adja meg, úgy kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

6. Green Rose Weboldalának használata során megvalósuló adatkezelések

6.1. Weboldalon cookiek használata: A Green Rose a Weboldalán a személyre szabott felhasználói élmény biztosításához cookie-kat használ. A cookie-k a webszerver által a Felhasználó végberendezésén (pl.: számítógép, tablet, okostelefon) elhelyezett kis fájlok, melyek információkat tárolnak a Felhasználóról, valamint a Felhasználó és a webszerver kapcsolatáról.

6.2. Weboldalon végzett adatkezelési tevékenységek: A Green Rose által a Weboldalán végzett egyes adatkezelési tevékenységeket jelen Tájékoztató 1.sz. melléklete tartalmazza.

6.3. Egyéb adatkezelések: E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről minden esetben a személyes adat felvétele során adunk tájékoztatást.

A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a közigazgatási szervek és egyéb hatósások, valamint a NAIH, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás, adattovábbítás, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

A Green Rose a fentiekben nem részletesen felsorolt állami szervek részére – amennyiben a hatáskörrel rendelkező állami szerv a pontos célt és az adatok körét, valamint a jogszabályi hivatkozást megjelölte – személyes adatot csak olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

7. A személyes adatok tárolása, az adatkezelés biztonsága

7.1. A Green Rose köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A Green Rose az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, illetve kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv. és a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.2. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében a Green Rose megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok –kivéve, ha azt jogszabály lehetővé teszi –ne legyenek összekapcsolhatók.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja:

 1. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 2. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 3. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 4. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 5. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

7.3. A Green Rose és partnereinek infokommunikációs rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott hackelés, csalás, kémkedés, behatolás, szabotázs, vandalizmus, tűzeset és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról megfelelő szintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

7.4. Tekintettel arra, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek, az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek.

A Felhasználók jogai

8.1. Tájékoztatáshoz való jog: A Green Rose a GDPR 15. cikke alapján a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad (az érintett hozzáférési joga) arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e vagy sem. Amennyiben a Green Rose a Felhasználó személyes adatait kezeli, úgy a Felhasználó jogosult a személyes adataihoz, valamint az alábbi információkhoz hozzáférni:

 1. adatkezelés céljai;
 2. a személyes adatok kategóriái;
 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Green Rose közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 4. adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 5. a Felhasználó azon joga, hogy kérelmezze a Green Rose-tól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 6. a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 7. ha az adatokat nem a Felhasználótól gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 8. automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

8.2.Helyesbítéshez való jog: A Felhasználó a helyesbítéshez való joga alapján jogosult arra, hogy kérésére a Green Rose indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat vagy kérje a hiányok kiegészítését.

8.3. Törléshez való jog: A Felhasználó jogosult kérni a személyes adatainak törlését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. a Felhasználó visszavonja a személyes adatkezeléshez megadott hozzájárulását (amely a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján alapszik) és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. a Felhasználó a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen;
 4. a személyes adatokat a Green Rose jogellenesen kezelte;
 5. a személyes adatokat a Green Rose alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

8.4. Zároláshoz való jog: A Felhasználó kérheti a Green Rose-tól, hogy korlátozza személyes adatainak kezelését az alábbi esetekben, ha:

 1. a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Green Rose ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Green Rose-nak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. a Felhasználó tiltakozott az adatkezelés ellen, mely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.5. Adathordozhatósághoz való jog: A Felhasználó az adathordozhatósághoz való jog keretében kérheti a Green Rose-tól, hogy a Felhasználó által a Green Rose rendelkezésére bocsátott és az általa kezelt és rá vonatkozó személyes adatokat bocsássa:

 1. a Felhasználó, illetve
 2. egy másik adatkezelő

rendelkezésére, amennyiben a személyes adatok kezelése a Felhasználó előzetes hozzájárulásán alapult és automatizált módon történt. A Green Rose a személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban köteles átadni.

8.6. Az adathordozhatósághoz való jog nem jelenti azt, hogy a Green Rose a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat automatikusan töröli, valamint nem érinti a továbbított személyes adatra vonatkozó megőrzési időt sem.

8.7. A Felhasználó jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellene, amennyiben az adatkezelés jogalapja:

 1. GDPR 6. cikk (1) e) pontján alapszik, mely szerint az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy
 2. a GDPR 6. cikk (1) f) pontján alapszik, mely szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

8.8.ennyiben a Felhasználó tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, úgy a Green Rose a Felhasználó személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Felhasználó érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.9. Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak a kezelése a Felhasználó előzetes hozzájárulásán alapszik, úgy a Felhasználó jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10. A Green Rose indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a kérelmével kapcsolatban.

8.11. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Green Rose a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Felhasználót.

8.12. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

8.13. Ha a Green Rose nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatja a Felhasználót az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Felhasználó a kérelmét az alábbi elérhetőségeken valamelyikén nyújthatja be a Green Rose részére:

 1. e-mail útján a info@vitalion.hu címen, továbbá
 2. postai úton a 1026 Budapest, Riadó u. 2/C címen.

9. Jogorvoslat

9.1. Az adatkezelővel szembeni panaszt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet tenni az alábbiak szerint.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

9.2. Bírósági jogérvényesítés

A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

1sz. melléklet

Weboldalon végzett adatkezelési tevékenységek részletesen

1. A Weboldalon történő online vásárlás

A Green Rose termékeit a Weboldalon keresztül lehet megvásárolni.

Adatkezelés megnevezéseWeboldalon történő online vásárlás lebonyolítása
CélA Green Rose Weboldalán keresztül történő vásárlás lebonyolítása, a felek között létrejött szerződés teljesítése, számla kiállítása.
JogalapAz adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján alapszik, a Felhasználó és a Green Rose között létrejött szerződéses jogviszony alapszik. Az adatkezelés az adásvételi szerződés megkötéséhez, valamint annak teljesítéséhez és a szerződéses jogviszony megszüntetéséhez szükséges.
Érintettek köreAzon Felhasználók, akik a Weboldalon keresztül online vásárlást bonyolítanak le, vendég vagy regisztrált vásárlóként.
Személyes adatok–      teljes név (vezetéknév és keresztnév) *; –      telefonszám*; –      e-mail cím*; –      cím*(ország, város, irányító szám, közterület neve és típusa, házszám); –      szállítási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől) *.
Adatok forrásaKözvetlenül a Felhasználótól felvett személyes adatok.
Az adatok kezelésének időtartamaA Számv.tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapjaNincs adattovábbítás.
Az adatfeldolgozó neve és címe A tényleges adatkezelés helye Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeProfiTárhely Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Telefonszám: +36-20/254-0866
E-mail cím: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu Tárhelyszolgáltató.
Az adatfeldolgozó neve és címe A tényleges adatkezelés helye Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeMagyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Telefonszám: +36-1/767-8200
E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu Weboldalon megrendelt termékek házhozszállítása.

FoxPost Zrt Cégjegyzékszám: 10–10-020309 – Egri Törvényszék Cégbírósága, Adószám: 25034644-2-10, Székhely: Magyarország, 3300 Eger, Maklári út 119., Telephely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., Üzleti tevékenység helye: Magyarország, Telefon: +36 1 999 0369, E-mail: info@foxpost.hu
Weboldalon megrendelt termékek házhozszállítása.

2. Hírlevél küldése

A Green Rose tevékenységével kapcsolatosan direkt marketing üzenetnek minősülő hírlevelet küld az arra feliratkozók részére. A hírlevélre a Green Rose Weboldalán lehet feliratkozni.

Adatkezelés megnevezéseHírlevél
CélReklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, üzenet) küldése a hírlevélre feliratkozó Felhasználó részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.
JogalapA GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Felhasználó előzetes, önkéntes hozzájárulása.
Érintettek köreWeboldalon a hírlevélre feliratkozó Felhasználók.
Személyes adatok–      e-mail cím*; –      teljes név (vezeték- és keresztnév) *.
Adatok forrásaKözvetlenül a Felhasználótól.
Az adatok kezelésének időtartamaA Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapjaNincs adattovábbítás.
Az adatfeldolgozó neve és címeProfiTárhely Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Telefonszám: +36-20/254-0866
E-mail cím: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeTárhelyszolgáltató.

A Felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről, indokolás nélkül az alábbi módok közül választva:

–      Hírlevél alján elhelyezett leiratkozásra kattintva;

–      E-mail útján az info@vitalion.hu címen, továbbá

–      Postai úton a 1026 Budapest, Riadó u. 2/C címre megküldött levél útján.

A Green Rose a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Felhasználó adatait haladéktalanul törli az adatbázisából és a Felhasználónak a továbbiakban nem küld hírlevelet.

3. Kapcsolatfelvétel

Amennyiben megrendelése során vagy a kiszállítással kapcsolatban bármilyen kérdése merül fel, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a Weboldalon elhelyezett elérhetőségeken és a Weboldal „Elérhetőség” menüpontjában található elérhetőségeken és űrlap igénybevételével kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

A Green Rose-val telefonon is kapcsolatba tud lépni: a Green Rose telefonos ügyfélszolgálatára érkező vagy az onnan indított beszélgetések rögzítésre kerülhetnek. Erről a beszélgetés megkezdése előtt az érintettet tájékoztatást kap.

3.1. Telefonos ügyfélszolgálat

Adatkezelés megnevezéseTelefonos ügyfélszolgálat
CélFelhasználók részére tájékoztatás biztosítása, valamint kapcsolattartás.
JogalapA GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Felhasználó előzetes, önkéntes hozzájárulása.
Érintettek köreBármely Felhasználó.
Személyes adatok–      rendelésszám*; –      teljes név (vezetéknév és keresztnév) *; –      a hívás dátuma és időpontja*; –      a Felhasználó által a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok.
Adatok forrásaKözvetlenül a Felhasználótól.
Az adatok kezelésének időtartamaAz Fgytv. 17/A.§ (7) pontja alapján 5 év.
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapjaNincs adattovábbítás.
Az adatfeldolgozó neve és címeProfiTárhely Kft..
Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Telefonszám: +36-20/254-0866
E-mail cím: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
Vodafone Magyarország Zrt.
1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Telefonszám: +36 1/288 1270
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeTárhelyszolgáltató, VOIP vonal-szolgáltató.

3.2. E-mailen keresztül történő kapcsolatfelvételű

Adatkezelés megnevezéseE-mailen keresztül történő kapcsolatfelvétel
CélFelhasználók részére tájékoztatás biztosítása.
JogalapA GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján a Felhasználó előzetes, önkéntes hozzájárulása.
Érintettek köreBármely Felhasználó, aki a Green Rose-val fel kívánja venni a kapcsolatot.
Személyes adatok–      Rendelésszám (amennyiben az üzenet a megvásárolt termékkel kapcsolatos) *; –      teljes név (vezetéknév és keresztnév) *; –      a Felhasználó e-mail címe*; –      a Felhasználó által megadott egyéb egyéb személyes adatok.
Adatok forrásaKözvetlenül a Felhasználótól.
Az adatok kezelésének időtartamaA Green Rose a tájékoztatással összefüggésben a Felhasználók személyes adatait addig őrzi meg, amíg az a tájékoztatás megadásához szükséges vagy ameddig a Felhasználó vissza nem vonja személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását.
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapjaNincs adattovábbítás.
Az adatfeldolgozó neve és címeProfiTárhely Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Telefonszám: +36-20/254-0866
E-mail cím: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeTárhelyszolgáltató.

3.3. Minőségi kifogások kezelése

Adatkezelés megnevezéseMinőségi kifogások kezelése
CélA Green Rose -tól megrendelt termékekkel kapcsolatban felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.
JogalapA GDPR 6. cikk (1) b) pontja a Felek között létrejött szerződéses teljesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése.
Érintettek köreBármely Felhasználó, aki a Green Rose Weboldalán terméket vásárol és a termékkel kapcsolatban minőségi kifogása van.
Személyes adatok–      teljes név (vezetéknév és keresztnév)*; –      rendelésszám*; –      cím*; –      telefonszám*; –      e-mail cím*; –      számlaszám*; –      kifogás leírása*
Adatok forrásaKözvetlenül a Felhasználótól.
Az adatok kezelésének időtartamaA kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat, valamint az arra adott válasz másolati példányai a Fogyasztóvédelmi tv. 17/A. § (7) bek-e alapján: 5 év.
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapjaNincs adattovábbítás.
Az adatfeldolgozó neve és címeProfiTárhely Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.
Telefonszám: +36-20/254-0866
E-mail cím: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
Vodafone Magyarország Zrt.
1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Telefonszám: +36 1/288 1270
Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységeTárhelyszolgáltató, VOIP vonal-szolgáltató.

A *-al jelölt adatok megadása kötelező.

Jogi személyek esetében csak a természetes személy kapcsolattartóhoz, valamint a képviselőhöz kötő adatok minősülnek személyes adatnak.