Elállási nyilatkozat

Elállási tájékoztató

1. Elállási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Név:Green Rose Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím:1026 Budapest, Pasaréti út 116.
Telefonszám:+3630-977-1461
Email cím:info@vitalion.hu

Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Ön – egészségvédelmi, illetve higiéniai okokból – nem állhat el a szerződéstől, ha az átadást követően a terméket felbontotta. Kizárólag bontatlan csomagolású terméket tudunk visszavenni. Kérjük, hogy a csomagolást ne bontsa meg és visszaküldés előtt a bontatlan csomagolásról készítsen fotót.

2. Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Elállási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Név:Green Rose Korlátolt Felelősségű Társaság
Cím:1026 Budapest, Pasaréti út 116.
Telefonszám:+3630-977-1461
Email cím:info@vitalion.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Termék megnevezéseTermék darabszáma
HRI-vitalion étrend-kiegészítő tabletta

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja (kérjük aláhúzással jelölje):

ÉvNap
202….…….……
A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:

…………………………

A fogyasztó aláírása

(kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt: