Informații privind gestionarea datelor

Conținut:

 1. Denumirea operatorului de date
 2. Procesator de date
 3. Preambul
 4. Termeni
 5. Reguli de gestionare a datelor
 6. Gestionarea datelor realizată în timpul utilizării site-ului Green Rose
 7. Stocarea datelor personale, securitatea gestionării datelor
 8. Drepturile utilizatorilor
 9. Remedii legale
  Anexa nr. 1:
      a. Cumpărături online pe site
     b. Trimiterea buletinului informativ
     c. Contact

Prezenta notificare privind prelucrarea datelor („Notificarea”) se aplică activităților de gestionare a datelor colectate pe site-ul www.hrivitalion.hu/ro („Site-ul”) operat de Green Rose Kft.

1. Denumirea operatorului de date

Operatorul datelor este Green Rose Kft. („Green Rose” sau „Operatorul de date”).

Sediu și adresă poștală: 1026 Budapesta, str. Riadó nr. 2/C, Ungaria

Numărul de înregistrare: 01-09-386975

Cod fiscal: 29319084-2-41

Adresă de e-mail: info@vitalion.hu

2. Persoane împuternicite

Pentru operarea Site-ului și pentru anumite activități de gestionare a datelor realizate pe Site, Green Rose utilizează persoane împuternicite. Persoanele împuternicite utilizate pentru fiecare activitate de procesare a datelor sunt menționate în Anexa nr. 1 a prezentei Notificări.

În plus, Operatorul de date își rezervă dreptul de a implica persoane împuternicite suplimentare în viitor pentru gestionarea datelor, despre care va informa utilizatorii Site-ului („Utilizatorii”) prin modificarea prezentei Notificări.

3. Preambul

3.1. Green Rose este preocupat de protecția datelor personale ale Utilizatorilor și consideră de o importanță deosebită respectarea dreptului la gestionarea acestor informații de către Utilizatori. Green Rose ia toate măsurile de securitate, tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel adecvat de securitate a datelor personale.

3.2. Green Rose poate actualiza prezenta Notificare oricând, informând Utilizatorii prin publicarea acesteia pe Site.

3.3. În prezenta Notificare, Green Rose prezintă criteriile și cerințele pe care și le-a stabilit ca Operator de date, precum și informațiile privind activitățile specifice de gestionare a datelor pe care le desfășoară.

3.4. Operatorul de date a avut în vedere următoarele reglementări legale în redactarea prezenței Informații și în stabilirea activităților sale de gestionare a datelor:

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directive 95/46/CE („GDPR”);

Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679

Codul Civil

LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerţul electronic

Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

4. Termeni:

– Operator de date: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care, singur sau împreună cu alții, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopurile și mijloacele prelucrării datelor sunt stabilite de dreptul Uniunii sau de dreptul intern, operatorul de date sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi stabilite și de dreptul Uniunii sau de dreptul intern;

– Persoana împuternicită: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului de date;

– Persoana vizată: persoana fizică identificată sau identificabilă pe baza oricăror date personale determinate, care în timpul utilizării site-ului devine identificată sau poate fi identificată, direct sau indirect, de către Green Rose;

– Prelucrarea datelor: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea sau schimbarea, interogarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

– Date personale: orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici fizici, fiziologici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali ai persoanei fizice respective;

– Date speciale:

– datele cu caracter personal referitoare la originea rasială sau etnică, apartenența națională, opiniile politice sau apartenența politică, convingerile religioase sau filozofice, apartenența la organizații de interes, viața sexuală;

– datele cu caracter personal referitoare la starea de sănătate, dependențele patologice, precum și datele cu caracter personal legate de cazierul judiciar;

– Transferul datelor: punerea datelor la dispoziția unei terțe părți;

– Ștergerea datelor: datele sunt distruse, astfel încât nu mai este posibilă restaurarea lor;

– Distrugerea datelor: distrugerea fizică completă a suportului de date care conține datele;

– Incident de protecție a datelor: o încălcare a securității care duce la distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod;

– Pseudonimizare: prelucrarea datelor cu caracter personal într-un mod care face ca datele să nu mai poată fi atribuite unei persoane fizice specificate fără utilizarea unor informații suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să fie supuse unor măsuri tehnice și organizatorice care să asigure că datele cu caracter personal nu sunt atribuite unei persoane fizice identificate sau identificabile;

– Cookie: un fișier informativ (de obicei text simplu) care se înregistrează pe hard disk-ul utilizatorului prin intermediul browserului acestuia și care identifică în mod unic utilizatorul la următoarea vizită;

– Activitate de marketing direct: toate acele activități de informare și servicii suplimentare efectuate prin metode de contact direct, al căror scop este de a transmite utilizatorilor sau partenerilor comerciali reclame legate direct de vânzarea, serviciul sau promovarea produselor sau serviciilor, 

– Terță parte: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau orice alt organism care nu este persoana vizată, operatorul de date sau procesatorul de date, sau persoanele care, sub directa autoritate a operatorului de date sau a procesatorului de date, sunt autorizate să prelucreze datele cu caracter personal;

– Țară terță: orice stat care nu este membru al SEE (Spațiul Economic European);

– Consimțământ: manifestarea liberă, specifică, informată și clară a voinței Utilizatorului, prin care acesta își exprimă acordul, printr-o declarație sau o acțiune clar afirmativă, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc;

– Publicare: punerea datelor la dispoziția oricărei persoane;

– Adresă IP: toate rețelele în care comunicarea se desfășoară conform protocolului TCP/IP au servere cu o adresă IP, adică un număr de identificare care permite identificarea mașinilor respective în rețea, fiecare computer conectat la rețea are o adresă IP care îl face identificabil;

– Opoziție: declarația persoanei vizate prin care se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal și solicită încetarea prelucrării datelor respective, respectiv ștergerea acestora;

– Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: autoritatea pentru protecția datelor care funcționează potrivit normelor naționale aplicabile

5.  Regulile privind prelucrarea datelor

5.1. Scopul prelucrării datelor: Datele cu caracter personal pot fi prelucrate numai în scopuri specifice, pentru exercitarea unui drept și îndeplinirea unei obligații. Utilizarea datelor cu caracter personal prelucrate de Green Rose în scopuri private sau în alte scopuri decât cele menționate în prezentul Aviz este interzisă. Prelucrarea datelor trebuie să respecte întotdeauna principiul limitării scopului, adică Green Rose colectează date cu caracter personal doar pentru scopuri specifice, clare și legitime și nu le prelucrează în moduri incompatibile cu aceste scopuri.

5.2. Încetarea prelucrării datelor: Dacă scopul prelucrării datelor încetează sau dacă prelucrarea datelor este altfel ilegală, datele vor fi șterse.

5.3. Informarea utilizatorului: Înainte de a colecta datele cu caracter personal, Green Rose va informa întotdeauna Utilizatorul despre scopul prelucrării datelor, temeiul legal al prelucrării, tipurile de date prelucrate și durata stocării datelor.

5.4. Confidențialitatea datelor: Angajații Green Rose care prelucrează date și angajații organizațiilor implicate în prelucrarea datelor în numele Green Rose sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal. Green Rose asigură că persoanele care prelucrează date și au acces la acestea semnează un acord de confidențialitate.

5.5. Obligațiile persoanelor împuternicite: Obligațiile privind protecția datelor pentru persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități de procesare a datelor în numele Green Rose trebuie incluse în contractul de mandat cu persoana împuternicită.

5.6. Transferul datelor în țări terțe: Datele cu caracter personal pot fi transferate într-o țară terță numai dacă Utilizatorul a consimțit în prealabil și în mod expres și dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite de GDPR și de alte legi aplicabile și dacă protecția adecvată a datelor cu caracter personal este asigurată în țara terță.

5.7. Transferul datelor în SEE: Transferul datelor către statele membre ale SEE este considerat ca și cum ar fi avut loc pe teritoriul României.

5.8. Organizarea internă: Directorul general al Green Rose stabilește organizarea internă a companiei în ceea ce privește protecția datelor, ținând cont de specificul magazinului online, și desemnează persoana responsabilă de supravegherea prelucrării datelor.

5.9. Acces neautorizat: Angajații Green Rose se asigură că persoanele neautorizate nu au acces la datele cu caracter personal și că stocarea și plasarea datelor sunt astfel încât să împiedice accesul, cunoașterea, modificarea sau distrugerea acestora de către persoane neautorizate.

5.10. Exactitatea datelor: Green Rose nu verifică datele cu caracter personal furnizate de Utilizator. Utilizatorul este responsabil exclusiv pentru exactitatea datelor furnizate.

5.11. Răspunderea pentru e-mail: La furnizarea adresei de e-mail, Utilizatorul este responsabil pentru utilizarea serviciului de pe adresa respectivă. În consecință, orice responsabilitate pentru activitatea legată de o adresă de e-mail specificată revine exclusiv Utilizatorului care a înregistrat adresa de e-mail. Dacă utilizatorul nu furnizează propriile date personale, este responsabil pentru obținerea consimțământului persoanei vizate.

6. Prelucrarea datelor în timpul utilizării site-ului web Green Rose

6.1. Utilizarea cookie-urilor pe site: Green Rose utilizează cookie-uri pe site-ul său pentru a asigura o experiență personalizată pentru utilizatori. Cookie-urile sunt fișiere mici plasate pe dispozitivul utilizatorului (de exemplu, computer, tabletă, smartphone) de serverul web, care stochează informații despre utilizator și relația acestuia cu serverul web.

6.2. Activități de prelucrare a datelor pe site: Activitățile specifice de prelucrare a datelor desfășurate de Green Rose pe site-ul său sunt detaliate în Anexa 1 a prezentului Aviz.

6.3. Alte prelucrări de date: Prelucrările de date care nu sunt enumerate în acest Aviz vor fi comunicate în momentul colectării datelor cu caracter personal.

Instanțele de judecată, parchetul, autoritățile de investigație, autoritățile administrative și alte autorități, precum și alte organisme abilitate prin lege, pot solicita informații, transfer de date și furnizarea de documente de la Operatorul de date.

Green Rose furnizează date cu caracter personal acestor organisme guvernamentale numai în măsura strict necesară pentru realizarea scopului solicitării, cu condiția ca organismul guvernamental competent să specifice scopul și domeniul datelor, precum și referința legală exactă.

7.  Stocarea datelor personale și securitatea prelucrării datelor

7.1. Green Rose este obligată să planifice și să execute operațiunile de prelucrare a datelor într-un mod care să asigure protecția vieții private a persoanelor vizate.

Green Rose protejează datele cu măsuri adecvate, în special împotriva accesului neautorizat, modificării, transmiterii, dezvăluirii, ștergerii sau distrugerii, precum și împotriva distrugerii accidentale și deteriorării, și împotriva inaccesibilității rezultate din schimbarea tehnologiei utilizate. Operatorul de date și, în cadrul activității sale, procesatorul de date sunt obligați să asigure securitatea datelor, să adopte măsuri tehnice și organizatorice necesare și să stabilească regulile procedurale necesare pentru aplicarea prevederilor Infotv., GDPR și alte reguli de protecție a datelor și confidențialității.

7.2. Pentru protejarea înregistrărilor electronice în diferitele registre, Green Rose asigură, prin soluții tehnice adecvate, că datele stocate în registre nu pot fi legate între ele, cu excepția cazului în care acest lucru este permis prin lege.

În cadrul prelucrării automate a datelor personale, operatorul de date și procesatorul de date asigură următoarele măsuri suplimentare:

– prevenirea introducerii neautorizate de date;

– prevenirea utilizării sistemelor automate de prelucrare a datelor de către persoane neautorizate, prin intermediul echipamentelor de transmisie de date;

– verificabilitatea și determinarea organizațiilor cărora le-au fost transmise sau pot fi transmise datele personale prin intermediul echipamentelor de transmisie de date;

– verificabilitatea și determinarea momentului și persoanei care au introdus datele personale în sistemele automate de prelucrare a datelor;

– restabilirea sistemelor instalate în caz de defecțiuni și raportarea erorilor apărute în timpul prelucrării automate.

7.3. Sistemele și rețelele de telecomunicații ale Green Rose și ale partenerilor săi sunt protejate împotriva hacking-ului asistat de computer, fraudei, spionajului, intruziunilor, sabotajului, vandalismului, incendiilor și inundațiilor, precum și împotriva virușilor de computer, accesului neautorizat la computere și atacurilor de refuz de serviciu. Operatorul asigură securitatea prin proceduri de protecție adecvate.

7.4. Având în vedere că mesajele electronice transmise pe internet sunt vulnerabile indiferent de protocol (e-mail, web, ftp etc.), operatorul de date ia toate măsurile de precauție posibile împotriva amenințărilor de rețea care ar putea duce la activități ilicite sau la divulgarea, modificarea informațiilor.

Drepturile Persoanelor vizate

8.1. Dreptul la informare: În conformitate cu articolul 15 din GDPR, Green Rose informează Utilizatorul, la cerere, dacă datele sale personale sunt prelucrate sau nu. Dacă Green Rose prelucrează datele personale ale Utilizatorului, acesta are dreptul de a accesa datele personale și următoarele informații:

– scopurile prelucrării datelor;

– categoriile de date personale;

– destinatarii sau categoriile de destinatari cărora Green Rose a dezvăluit sau va dezvălui datele personale, inclusiv destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale;

– dacă este posibil, perioada de stocare planificată a datelor personale sau, dacă nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;

– dreptul Utilizatorului de a solicita de la Green Rose rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor personale referitoare la acesta și de a se opune prelucrării acestor date;

– dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;

– dacă datele nu au fost colectate de la Utilizator, orice informații disponibile privind sursa acestora;

– existența unui proces decizional automatizat, inclusiv profilarea, și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative privind logica utilizată, importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

8.2. Dreptul la rectificare: Utilizatorul are dreptul de a solicita rectificarea fără întârziere nejustificată a datelor personale inexacte care îl privesc sau completarea datelor incomplete.

8.3. Dreptul la ștergere: Utilizatorul are dreptul de a solicita ștergerea datelor personale dacă se aplică unul dintre următoarele motive:

– datele personale nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

– Utilizatorul își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea (conform articolului 6 alineatul 1 litera a) sau articolului 9 alineatul 2 litera a) din GDPR) și nu există alt temei juridic pentru prelucrare;

– Utilizatorul se opune prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul 1 din GDPR;

– datele personale au fost prelucrate ilegal;

– datele personale trebuie șterse pentru a respecta o obligație legală prevăzută de legislația Uniunii sau a statului membru aplicabilă Green Rose.

8.4. Dreptul la restricționarea prelucrării: Utilizatorul poate solicita restricționarea prelucrării datelor personale în următoarele cazuri:

– Utilizatorul contestă exactitatea datelor personale, în acest caz restricționarea se aplică pentru o perioadă care permite Green Rose să verifice exactitatea datelor personale;

– prelucrarea este ilegală, iar Utilizatorul se opune ștergerii datelor personale și solicită în schimb restricționarea utilizării acestora;

– Green Rose nu mai are nevoie de datele personale în scopul prelucrării, dar Utilizatorul le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;

– Utilizatorul s-a opus prelucrării, în acest caz restricționarea se aplică pentru perioada necesară pentru a verifica dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale Utilizatorului.

8.5. Dreptul la portabilitatea datelor: În cadrul dreptului la portabilitatea datelor, Utilizatorul poate solicita ca Green Rose să furnizeze datele personale pe care le-a furnizat Green Rose și care sunt prelucrate de către aceasta, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat, și să le transmită:

– Utilizatorului, sau

– unui alt operator de date, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământul prealabil al Utilizatorului și se efectuează prin mijloace automatizate.

8.6. Dreptul la portabilitatea datelor nu implică faptul că Green Rose va șterge automat datele personale referitoare la Utilizator și nu afectează perioada de păstrare a datelor personale transmise.

8.7. Utilizatorul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îl privesc, din motive legate de situația sa particulară, în orice moment, dacă prelucrarea se bazează pe:

– articolul 6 alineatul 1 litera e) din GDPR, care stabilește că prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestit operatorul, sau

– articolul 6 alineatul 1 litera f) din GDPR, care stabilește că prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță.

8.8. În cazul în care Utilizatorul se opune prelucrării datelor personale care îl privesc, Green Rose nu mai poate prelucra datele personale, cu excepția cazului în care dovedește că există motive legitime imperioase pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților Utilizatorului sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale.

8.9. Retragerea consimțământului: Dacă prelucrarea datelor personale se bazează pe consimțământul prealabil al Utilizatorului, acesta are dreptul să își retragă consimțământul.

8.10. Green Rose informează Utilizatorul în scris, fără întârziere nejustificată, dar în orice caz în termen de 25 de zile de la primirea cererii, în legătură cu solicitarea sa.

8.11. Dacă este necesar, ținând cont de complexitatea cererii și de numărul cererilor, acest termen poate fi prelungit cu încă două luni. Green Rose informează Utilizatorul despre prelungirea termenului, împreună cu motivele întârzierii, în termen de 25 de zile de la primirea cererii.

8.12. Dacă cererea a fost depusă electronic, răspunsul trebuie furnizat, pe cât posibil, tot pe cale electronică, cu excepția cazului în care Utilizatorul solicită altfel.

8.13. Dacă Green Rose nu ia măsuri în urma cererii Utilizatorului, informează Utilizatorul fără întârziere, dar cel târziu în termen de 25 de zile de la primirea cererii, despre motivele neîndeplinirii cererii, precum și despre dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere și de a solicita o cale de atac judiciară.

Utilizatorul își poate depune cererea la Green Rose prin următoarele mijloace de contact:

– prin e-mail la adresa info@vitalion.hu,

– prin poștă la adresa 1026 Budapesta, Str. Riadó nr. 2/C.

9.  Căi de atac

9.1. Plângerea împotriva operatorului de date poate fi depusă la Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației după cum urmează.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la adresa anspdcp@dataprotection.ro, adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania sau la numărul de telefon:   +40.318.059.211.

Activități detaliate de prelucrare a datelor efectuate pe site-ul web

1. Cumpărături online pe site-ul web

Produsele Green Rose pot fi achiziționate prin intermediul site-ului web.

Denumirea prelucrării datelorDesfășurarea cumpărăturilor online pe site-ul web
ScopDesfășurarea cumpărăturilor prin intermediul site-ului web Green Rose, îndeplinirea contractului încheiat între părți, emiterea facturii.
Temei legalPrelucrarea datelor se bazează pe articolul 6, alineatul (1), litera b) din GDPR, bazat pe relația contractuală dintre Utilizator și Green Rose. Prelucrarea datelor este necesară pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare, precum și pentru îndeplinirea și încetarea relației contractuale.
Categoria persoanelor vizateUtilizatorii care efectuează cumpărături online prin intermediul site-ului web, fie ca oaspeți, fie ca utilizatori înregistrați.
Date personale– Nume complet (nume și prenume)– Număr de telefon– Adresă de e-mail  – Adresă* (țară, oraș, cod poștal, numele și tipul străzii, număr)  – Adresa de livrare (dacă este diferită de adresa de facturare)
Sursa datelorDatele personale colectate direct de la Utilizator.
Durata prelucrării datelorTimp de 5 ani
Tipul datelor transmise, destinatarul și temeiul juridic al transmiteriiNu există transmitere de date.
Numele și adresa persoanei împuternicite, locul efectiv al prelucrării datelor, activitatea procesatorului de date în legătură cu prelucrarea datelorProfiTárhely Kft.Adresă: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.  Număr de telefon: +36-20/254-0866  Adresă de e-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu  Activitate: Furnizor de servicii de găzduire.
Numele și adresa persoanei împuternicite, locul efectiv al prelucrării datelor, activitatea procesatorului de date în legătură cu prelucrarea datelorPacketa Hungary Kft.Adresă: 1044 Budapesta, Ezred utca 1-3. B2/11. ép.   Număr de telefon: +36-1/400-8806Adresă de e-mail:  info@packeta.hu  Activitate: Livrarea produselor comandate pe site-ul web.

2. Trimiterea newsletterului

Green Rose trimite newslettere considerate mesaje de marketing direct celor care s-au abonat. Abonarea la newsletter se poate face pe site-ul web Green Rose.

Denumirea prelucrării datelorNewsletter
ScopTrimiterea de mesaje electronice (e-mail, mesaje) cu conținut publicitar utilizatorilor abonați la newsletter, furnizarea de informații actualizate despre produse, promoții, funcționalități noi etc.
Temeiul legalPe baza articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR, consimțământul prealabil și voluntar al utilizatorului.
Categoriile de persoane vizateUtilizatorii care s-au abonat la newsletter pe site-ul web.
Date personale– Adresa de e-mail;- Numele complet (nume și prenume).
Sursa datelorDirect de la utilizator.
Durata prelucrării datelorPână la retragerea consimțământului de către utilizator.
Tipul datelor transferate, destinatarul și temeiul legal al transferuluiNu există transfer de date.
Numele și adresa persoanei împuternicite de operatorProfiTárhely Kft.  Adresă: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23.  Număr de telefon: +36-20/254-0866  Adresa de e-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu  
Activitățile persoanei împuternicite de operator în legătură cu prelucrarea datelorFurnizor de servicii de găzduire.

Utilizatorul se poate dezabona în orice moment de la newsletter gratuit, fără a da explicații, alegând una dintre următoarele modalități:

–      Făcând clic pe linkul de dezabonare situat în partea de jos a newsletter-ului;

–      Prin e-mail la adresa hrivitalionhungary@gmail.com, și

–      Prin poștă, trimițând o scrisoare la adresa 1026 Budapesta, Str. Riadó nr. 2/C.

Green Rose va șterge imediat datele utilizatorului dezabonat din baza sa de date după primirea cererii de dezabonare și nu va mai trimite newslettere utilizatorului.

3. Contact

Dacă aveți orice întrebare legată de comanda dumneavoastră sau de livrare, puteți contacta Operatorul de date folosind datele de contact furnizate în prezentul informativ, cele afișate pe site sau prin intermediul formularului de contact din secțiunea „Contact” a site-ului web.

Puteți contacta Green Rose și telefonic: conversațiile care sosesc sau sunt inițiate de la serviciul de asistență telefonică al Green Rose pot fi înregistrate. Despre aceasta, persoana vizată va fi informată înainte de începerea conversației.

3.1. Serviciul de asistență telefonică
Denumirea procesării datelorServiciul de asistență telefonică
ScopAsigurarea informării utilizatorilor și menținerea contactului.
Temei legalConform articolului 6, alineatul (1), litera a) din GDPR, consimțământul prealabil și voluntar al utilizatorului.
Categoria persoanelor vizateOrice utilizator
Date personale– număr de comandă; – nume complet (nume de familie și prenume); – data și ora apelului; – alte date personale furnizate de utilizator în timpul conversației.
Sursa datelorDirect de la Utilizator
Durata procesării datelor5 ani
Tipul, destinatarii datelor transmise și temeiul legal al transmiteriiNu există transmitere de date.
Numele și adresa persoanei împuternicite să prelucreze dateleProfiTárhely Kft.Adresă: 6000 Kecskemét, Str. Szolnoki nr. 23.Număr de telefon: +36-20/254-0866Adresă de e-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.huVodafone Magyarország Zrt.Adresă: 1096 Budapesta, Lechner Ödön fasor nr. 6.Număr de telefon: +36 1/288 1270
Activitatea persoanei împuternicite legată de prelucrarea datelorFurnizor de servicii de găzduire, furnizor de linii VOIP
3.2. Contact prin e-mail
Denumirea procesării datelorContact prin e-mail
ScopAsigurarea informării utilizatorilor
Temei legalConform articolului 6, alineatul (1), litera a) din GDPR, consimțământul prealabil și voluntar al utilizatorului.
Categoria persoanelor vizateOrice utilizator care dorește să ia legătura cu Green Rose.
Date personale– Număr de comandă (dacă mesajul este legat de produsul achiziționat) ;– Nume complet (nume de familie și prenume) ; – Adresa de e-mail a utilizatorului;– Alte date personale furnizate de utilizator.
Sursa datelorDirect de la utilizator
Durata procesăriiGreen Rose păstrează datele personale ale utilizatorilor în legătură cu informarea, atât timp cât este necesar pentru furnizarea informațiilor sau până când utilizatorul își retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor personale.
Tipul, destinatarii datelor transmise și temeiul legal al transmiteriiNumele și adresa persoanei împuternicite să prelucreze datele: ProfiTárhely Kft.Adresă: 6000 Kecskemét, Str. Szolnoki nr. 23.Număr de telefon: +36-20/254-0866Adresă de e-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu
ipul, destinatarii datelor transmise și temeiul legal al transmiteriiNu există transmitere de date
Activitatea persoanei împuternicite legată de prelucrarea datelorFurnizor de servicii de găzduire
3.3. Gestionarea reclamațiilor de calitate
Denumirea procesării datelorGestionarea reclamațiilor de calitate
ScopTratarea obiecțiilor de calitate, întrebărilor și problemelor apărute în legătură cu produsele comandate de la Green Rose
Temei juridicArticolul 6 (1) litera b) din GDPR impune prelucrarea datelor cu caracter personal pentru îndeplinirea contractului dintre părți
Persoane vizateOrice utilizator care achiziționează un produs de pe site-ul Green Rose și are o reclamație privind calitatea produsului.
Date personale–      Nume complet (nume și prenume)*; –      Număr de ordine*; –      Adresa*; –      număr de telefon*; –      Adresa de e-mail*; –      Numărul de cont*; –      descrierea obiecției*
Sursa datelorDirect de la utilizator
Durata gestionării datelor5 ani
Tipul datelor transmise, destinatarul și temeiul juridic al transmiteriiNu se trabsmit date
AdresăSzolnok út 23, 6000 Kecskemét.Număr de telefon: +36-20/254-0866Adresă de e-mail: ugyfelszolgalat@profitarhely.huVodafone Ungaria Zrt.1096 Budapesta, Lechner Ödön fasor 6.Număr de telefon: +36 1/288 1270
Activități ale unui procesor de date legate de managementul datelorFurnizor de găzduire, furnizor de linie VOIP.